Политика за защита на личните данни

Съгласно т.5.4. от Общите Условия, публикувани на сайта (https://maistorfix.com), ние събираме и обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Коректно предоставяне на нашите услуги и информация в контекста на преддоговорни отношения
 • Коректно изпълнение на задълженията на Дружеството по сключения с Вас договор
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент – целта се посочва за всеки конкретен случай
 • При предвидено задължение по закон

 

1. Обработване на Вашите лични данни за предоставяне на услуги и информация в контекста на преддоговорните отношения и/или изпълнение на договор:

1.1. Цел на обработката: 

 • Установяване на Вашата самоличност
 • Управление и изпълнение на сключения договор
 • Изготвяне и изпращане на фактура за използваните от Вас услуги
 • Осигуряване на необходимото цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
 • Запазване на кореспонденция, свързана с услугите, които Ви предоставяме, обработка на заявки, предоставена информация за доходност на Вашия имот, докладване на проблеми и др.

1.2. Видове информация, която събираме:

 • Данни за идентификация – три имена и постоянен адрес
 • Данни за контакт – адрес за контакт, имейл адрес, телефонен номер
 • Банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направени плащания

2. Обработване на Вашите лични данни за изпълнение на нормативни задължения:

2.1. Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

2.2. Кога изтриваме събраните на това основание лични данни:
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • По Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години)
 • Задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години)

2.3. Предоставяне на данни на трети лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

3. След Ваше съгласие:

3.1. Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

3.2. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

3.3. На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • имена;

3.4. Предоставяне на данни на трети лица

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

4. Оттегляне на съгласие:

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

5. ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

6. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

7. Права на Потребителя:

 • Право на информация (във връзка с обработката на личните данни от администратора).
 • Право на достъп: имате право да поискате и да получите от администратора на лични данни потвърждение за това дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, достъп до данните и информация.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате от администратора да коригира неточни лични данни, свързани с Вас.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Имате право да поискате от администратора на лични данни да изтрие свързаните с Вас лични данни, когато например:
  – личните Ви данни престанат да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  – когато оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на съгласие и няма друго правно основание за обработването.
 • Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате от администратора на лични данни да ограничи обработването, когато е налице някое от следните:
  – оспорвате точността на личните Ви данни, като обработването се ограничава за срока, необходим на администратора да провери точността;
 • – обработването е неправомерно, но Вие не желаете тяхното изтриване, а само ограничаване на използването им;
 • – ако данните вече не са нужни на администратора за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции.
 • Право на преносимост на данни: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 • Право на възражение: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на защита и право на обезщетение за вреди: Имате право да подадете жалба по административен ред до надзорния орган на държавата членка по обичайното си местопребиваване, мястото на работа или по мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на GDPR. В България този надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.